තෙරක් නොපෙනෙන විසල් වැව් මත පාරු පැද යමි සීරුවේ
ඇතත් සිත තුළ හැඟුම් රොද බැඳ උහුල ගෙන ඉමි පාළුවේ
නුඹත් සිහිවිය තනිව සිටි කල නිසල වැව මත පාරුවේ
ඉමක් දුටු විට සතුට ගෙන දේ වෙහෙස හෙමිහිට මාරුවේ

Latest News

India observes National Dengu Day with the Power of Papaya Leaves but still where are we..?

June 20, 2018

Dr Sanath Hettige is the first Westeren Medical Researcher and...

The government introduced several key reforms towards ensuring long term economic stabilization - Mangala

June 20, 2018

Minister of Finance and Media Mangala Samaraweera spoke at the...

Can an accused hold the CDS post ?

June 20, 2018

Ravindra Wijegunarathna has been accused of several allegations including harboring...

Doesn’t Pevidi Handa know 15 other monks too, wear the prison jumper ?

June 20, 2018

At a recent media briefing, Pevidi Handa claimed a conspiracy...

Connect with Us

fb twitter youtube g ins in

Most viewed in Last week

Pump and Dump Captains of Sri Lanka

June 17, 2018

Lanka News Web has over and over again highlighted that...

Qatar Ambassador A.S.P. Liyanage Boasts - ' None of my Companies pay taxes'

June 15, 2018

A.S.P. Liyanage a businessman appointed as Sri Lanka's ambassador to...

UNESCO to be asked to remove Sinharaja from world heritages list

June 16, 2018

UNESCO will be asked to remove Sinharaja forest from the...

Buddhist Sangha need to clean up mess!

June 15, 2018

Buddhism has had its fair share of abuse, in the...