තෙරක් නොපෙනෙන විසල් වැව් මත පාරු පැද යමි සීරුවේ
ඇතත් සිත තුළ හැඟුම් රොද බැඳ උහුල ගෙන ඉමි පාළුවේ
නුඹත් සිහිවිය තනිව සිටි කල නිසල වැව මත පාරුවේ
ඉමක් දුටු විට සතුට ගෙන දේ වෙහෙස හෙමිහිට මාරුවේ

Latest News

E-Health Project To Solve Drug shortages In Hospitals

June 23, 2018

Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine Dr. Rajitha Senarathna...

Presidential Commission of Inquiry Into SriLankan Airlines: In Flight Duty Free Scam Exposed

June 23, 2018

A former employee of Phoenix Duty Free Services Marlon Ferreira...

Sandya to complain to CID

June 23, 2018

Sandya Ekneligoda was due to complain to the CID this...

Chandimal out of third Test, appeal against suspension dismissed

June 23, 2018

Sri Lanka captain Dinesh Chandimal will miss the day-night Test...

Connect with Us

fb twitter youtube g ins in

Most viewed in Last week

Pump and Dump Captains of Sri Lanka

June 17, 2018

Lanka News Web has over and over again highlighted that...

India observes National Dengu Day with the Power of Papaya Leaves but still where are we..?

June 20, 2018

Dr Sanath Hettige is the first Westeren Medical Researcher and...

UNESCO to be asked to remove Sinharaja from world heritages list

June 16, 2018

UNESCO will be asked to remove Sinharaja forest from the...

‘Not only a second tier, we have even developed a third tier leadership’ – PM Ranil!

June 18, 2018

‘The only second tier leader the UNP had was Sajith...