උගත් මැවිසුරු බළලුන් - Lanka News Web (LNW)

උගත් මැවිසුරු බළලුන්

අඹ ගහේ කොළ ගණින
හඳේ මුහුණත මනින
බරැති හිස පහත් කර
උපැස උඩහින් බලන
 
සමනළෙක් තටු ගහණ
වේගයත් කෝණයත්
බළල් නැටි අගිස්සෙන්
සමීකරණෙක ලියන
 
ක්ලියෝපැට්රාවගෙත්
දිගු නහය හකුලුවන
මේ උගත් බළල්ලුන්
මාලිගාවට එපාමයි කියන
 
අති වියත් හිසැති බළලුන්
රූපවාහිනි අසල නිදි කිරන
පාපිස්න උඩ ගොරව ගොරවා නිදන
 
පිරමීඩ තනන්නත්
උමං සැලසුම් අඳින්නත්
මිසරයට හෝ වෙන ඈතකට
නැවක පටවා යැවිය යුතු වන
 
නිදන කාමරයෙන්
“චිප්” කියා එලවීම සුදුසු වන
මුස්න පහරක් දෙකක්
වැදුන මුත් කිසි දුකක් නොදැනෙන
 
http://bassigenawathana.blogspot.co.uk/2015/07/blog-post_17.html

Latest News

Connect with Us

fb twitter youtube g ins in

Outbound wb