කිරිපැකට් ගැන කතාකරන අයගේ ගෙවල් වල තමයි කල් ඉකුත් වූ ව්‍යග්‍රා පෙති තිබ්බේ

කිරිපැකට් ගැන කතාකරන අයගේ ගෙවල් වල තමයි කල් ඉකුත් වූ ව්‍යග්‍රා පෙති තිබ්බේ

11 September 2018 04:59 am