කෙසෙල්ගමුඔය වනසමින් රහසිගතව ඉදිවන පෞද්ගලික විදුලි බලාගාරය කාගේද?