යුක්තිය පතා සන්ධ්‍යා දළදා මාළිගාව අභියස සත්‍යග්‍රහයක!