වතු කම්කරුවෝ අදත් පාරට!

වතු කම්කරුවෝ අදත් පාරට!

7 February 2019 04:04 pm

හැටන් ෆොඩයිස් හරහා ඩයගම දක්වා වු ප්‍රධාන මාර්ගය අවහිර කරමින් වතු කම්කරුවන් පිරිසක් අදත් උද්ඝොෂණයේ නිරත විය.

 තම දෛනික මුලික වැටුප රු 1000 දක්වා වැඩි කරන ලෙස හෝ තමන්ට වැඩි කල රු 700 මුලික වැටුපට තමන්ට මීට ඉහත ගෙවූ රු .140 ප්‍රසාද දීමනාව ලබාදෙන ලෙසයි ඔවුන් ඉල්ලා සිටියේ.

 උද්ඝෝෂණයේ නියැලි වතු කම්කරුවන් කියා සිටියේ රු 1000 ක මුලික වැටුපක් තමන්ට ලබාදෙන බව වතුකරයේ දේශපාඥයින් තමන්ට පොරොන්දු වී තමන්ව මුලා කර රු 700 ක මුලික වැටුපක් ලබා දීමට කටයුතු කර අදාළ අවබෝධතා ගිවිසුම වතුහාම්පුතුන්ගේ සංගමය සමග අත්සන් කර ඇති බවයි.

චමත් කාවින්ද - හැටන්

01

02

03

04

06

07