වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි දිවයින පුරා පොලිස් ඇඳිරි නීතිය !

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි දිවයින පුරා පොලිස් ඇඳිරි නීතිය !

21 April 2019 10:04 am

මේ මොහොතේ සිට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි දිවයින පුරා පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පැනවීමට තීරණය කර තිබේ.

 

නැවත දැනුම් දෙන තුරු මෙම ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වන බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා පවසන්නේ. 

 

RN