හෙට ජාතික ශෝක දිනයක් - ත්‍රස්තවාදය මර්දනය අදාළ වගන්ති ගැසට් කිරීමට තීරණය වෙයි

හෙට ජාතික ශෝක දිනයක් - ත්‍රස්තවාදය මර්දනය අදාළ වගන්ති ගැසට් කිරීමට තීරණය වෙයි

22 April 2019 09:09 am

හෙට දිනය ජාතික ශෝක දිනයක් ලෙස පත් කිරීමට ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද රැස්වූ ආරක්ෂක මණ්ඩලයේදී තීරණය කර තිබේ.

 

එමෙන්ම ත්‍රස්තවාදය මර්දනයට අදාළ වගන්ති පමණක් අද රාත්‍රී 12 සිට හදිසි නීති රෙගුලාසි යටතේ ගැසට් කිරීමටද රජය තීරණය කර ඇත.

ජනතාවගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා පොලීසියට හා ත්‍රිවිධ හමුදාවට බලය ලබා දීම වෙනුවෙන් එම තීරණය ගෙන ඇත.

ASK