වැලිසර නවලෝක ක්‍රීඩාපිටිය අසල සැක කටයුතු වාහනයක් පරීක්ෂාවට

වැලිසර නවලෝක ක්‍රීඩාපිටිය අසල සැක කටයුතු වාහනයක් පරීක්ෂාවට

22 April 2019 12:01 pm

වැලිසර, නවලෝක ක්‍රීඩාපිටිය ආසන්නයේ ද තවත් සැකකටයුතු වාහනයක් සොයා ගෙන තිබේ.


මේ වන විට එහි බෝම්බ සවි කර ඇත්දැයි විමර්ශනය කිරීම ආරම්භ කර ඇති බවයි අපවෙත වාර්තා වූයේ.

ඒ හේතුවෙන් මහබාගේ ප්‍රදේශයෙන් කොළඹ - මීගමුව ප්‍රධාන මාර්ගය වසා ඇත.