ගාමිණී දිසානායක පදනමෙහි නව ප්‍රධාන කාර්යාලය විවෘත කරයි

ගාමිණී දිසානායක පදනමෙහි නව ප්‍රධාන කාර්යාලය විවෘත කරයි

17 May 2019 06:05 am

ගාමිණී දිසානායක පදනමෙහි නව ප්‍රධාන කාර්යාලය 2019 මැයි මස 16 වන (අද) දින සුබ මොහොතින් විවෘත කරන ලදී. නව ප්‍රධාන කාර්යාලය කොළඹ 03, නො. 45, බ්ලූ ඕෂන් නිවාස සංකීර්ණ ගොඩනැගිල්ලේ 01 වන මහලේ ස්ථාපිත කර ඇත.

මෙම අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ ගරු කතානායක කරූ ජයසූරිය මැතිතුමා, ගාමිණී දිසානායක පදනමේ සභාපති හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය නවින් දිසානායක, ගාමිණී දිසානායක පදනමේ උප සභාපති හා මහනුවර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මයන්ත දිසනායක, ගාමිණි දිසානායක පදනමේ ලේකම් නීතීඥ තිසත් විජේගුණවර්ධන යන මැතිඇමතිවරුන් ඇතුළු සම්භාවනීය අමුත්තන් රැසකගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදු විය.

{gallery}Gamini disanayaka{/gallery}