මහනුවර පාසල්වල දරුවන්ගේ පැමිණීම යථාතත්ත්වයට (VIDEO)

මහනුවර පාසල්වල දරුවන්ගේ පැමිණීම යථාතත්ත්වයට (VIDEO)

21 May 2019 05:29 am

ආරක්ෂාව තහවුරු වී ඇතැයි ආණ්ඩුව ප්‍රකාශ කිරීමෙන් අනතුරුව පාසල් සඳහා දරු දැරියන්ගේ පැමිණීම මේ වන විට සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත්වෙමින් ඇති බව නිරීක්ෂණ වෙයි.

 මහනුවර නගරයේ ප්‍රධාන පාසල්වල අද (21) දරුවන්ගේ පැමිණීම ඉහළ ගොස් තිබුණි.

බොහෝ පාසල් සඳහා පොලිස් හා යුද හමුදා නිලධාරීන් ආරක්ෂාව සඳහා යොදවා තිබුණු අතර ඇතැම් පාසල්වල ආරක්ෂාවට පුද්ගලික ආරක්ෂක නිලධාරීන්ට අමතරව දෙමාපියන් ද ස්වෙච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වී සිටිනු දැකිය හැකි විය.

නදීක දයා බණ්ඩාර - මහනුවර

kandy 01