සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයට නව අලෙවි කුටි සහ ආබාධිත අලෙවි සහයකයන්ට ට‍්‍රයිසිකල්

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයට නව අලෙවි කුටි සහ ආබාධිත අලෙවි සහයකයන්ට ට‍්‍රයිසිකල්

4 January 2019 05:19 am

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන නව අලෙවි කුටි ලබා දීමේ වැඩසටහනේ හා විවිධ ශාරීරික ආබාධ සහිත අලෙවි සහකයන් සඳහා ට‍්‍රයිසිකල් ලබා දීමේ වැඩසටහනේ තවත් අදියරක් 2018.12.27 දින ගාල්ල නගරයේදී ක්‍රියාත්මක කර තිබේ.

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය සමග එක්ව සිටින ගාල්ල දිස්ත‍්‍රික් අලෙවි නියෝජිත මහත්ම මහත්මීන් සඳහා නව අලෙවි කුටි 34ක් ලබා දීම එහිදී සිදු කර ඇත.

එයට සමගාමීව ආබාධිත අලෙවි සහයකයන් හය දෙනෙක් සඳහා නොමිලේ ට‍්‍රයිසිකල් ප‍්‍රදානය කිරීමද සිදුකර තිබේ.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික් බෙදාහැරීමේ අලෙවි නියෝජිත වී.සී. ජයරත්න මහතාගේ කාර්යාල පරිශ‍්‍රයේදී සිදුකරනු ලැබූ මෙම සමාජ සත්කාරය සඳහා සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති එස්.ඒ.පී. සූරියප්පෙරුම මහතා, සාමාන්‍යාධිකාරී අනුර ජයරත්න මහතා සහ අදාළ දිස්ත‍්‍රික්ක කලාප කළමනාකරුවන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය සහභාගී වී ඇත.

CR

lottery tricicle 01

lottery tricicle 02