දොර ඇරපන් අමල් බිසෝ.....

දොර ඇරපන් අමල් බිසෝ.....

11 January 2019 03:26 pm
නිවුණු ගිණි අඟුරුය
තැන තැන තවම දැල්වෙන
අඳුරු අහසේ විසිර
දිදුළු දෙන තරු කැට
අවර්ණය ලෝකයම
පාට කරනා තුරු
ඇතිල්ලී හිරු රළ
සුගති උයනේ ඇපල් ගස මුල
දිරායයි හැව සර්පයා ඉතිරි කල
බිම හෙවුණු තුරු බඳක ඇණ තියා
සුසුම් ලයි විටින් විට
සූරා නහය 
වීසීකර සෙම් සොටු
පිසදා ලේන්සුවකින්
බලාගත් අත බලා ඉන්නා
කකුල් ඉදිමුණු දෙවියෝ
 
දිරා ගිය යකඩ ගේට්ටුව ලඟ මුරය
කුදු ගැහුණු ගබිරියෙල්
ඉඳ හිටක මිරිකයි කඩු මිට
ගිනි දළුව විද දවා
පන්නා දමන්නට
මැස්සෙක් මදුරුවෙක්...
 
පහල පාරේ වංගුවෙන් එපිට
ආදං ගේ කඩේ වයර්ලැස් එක
පාව එයි 
උඩු හුළඟ දිග
කම්මැලි කමට 
ගාට ගාටා හමන
 
"කවාලා විළඳ ජාතී...
ඇති කලා...ත් රන්...
කූ...ඩු වේ ගිරවා
දමාලා... 
යන්නෙ ඉගිලී
රැව් දි දී ලබ... 
නාසෙ වන සැපතා....."
 
https://lokuakuru.blogspot.com/2019/01/blog-post_7.html