මේ රටට 'හැලොවීන්' තුමනී! - යශෝධා සම්මානි

මේ රටට 'හැලොවීන්' තුමනී! - යශෝධා සම්මානි

6 November 2018 06:24 am

නිල් අහස පුරා අළු තීන්තක් විසුරුවාගෙන,
ගල් ගහල හඳට - වීදි පහනුත් නිවාගෙන,
කළුවර අරන් උන් ආවේ,
වව්ලුවන් වගෙයි තටු අද්ද අද්දා පියාඹන.

 

රතු රෝස මලෙක රත බිම දිගේ ගලායන,
ගතු කියකියා සිඟිති මකුළුවන්, තැනිතලා හරහා දැල් බඳින,
වේතාලයන් පාවේ
හකු අඹර අඹරවා දෙපිට කැපෙනා පිහි අමෝරාගෙන,

නගර චතුරස්‍රය මැදට
මායාකාරියන් රැස් කර,
හිස තලා බිම හෙලූ සමනළුන්
පෙට්‍රෝල් හලා ගිනිබත් කර,
දේදුනු මකා වැහි අහසින්
ඒකවර්ණයෙන් හාත්පස තෙත් කර,
මධු ඔඩම ඔසවා හුරේ දමමින්
සමරන ලදී 'අවතාර අරක්ගත් මොක්පුර'!

මුතු ඇටේ මාවත් සිසාරා
සරන්නේ සොම්බීන් පමණී
ඔක්තෝම්බරෙත්, ඉන් මතුවටත්
මේ රටට 'හැලොවීන්' තුමනී!