කාක දූපත - කාංචනා අමිලානි

කාක දූපත - කාංචනා අමිලානි

17 December 2018 05:02 am

කුණු ඕජස් සහිත
වමාරා කෑ සුවඳ ධූපය කොහිද?
ක්ෂය වීද;
දැල්වීමට දෙවොලකට දුන්නාද?

වයර් උඩ කරව් කරන
කාකයන් කොහිද?
නුවර මාරු කර ඇතිද
විදුලි සැර වැදී බිම හොත්ද?

දැන් දැනෙන අමානුෂික නිහඬකම
මරාගෙන මැරෙන;
එහෙත් මුහුණට මුහුණ ඉදිරියට නො එන
කළු පාට-අළු පාට කාක අවතාරද?

එහෙම නම්;
සුවෙන් නිදන්න
තුඩ තුඩඟ
පිළුණු නොදමන්න
උකුස්සකු හමු වන තෙක්ම
ඔහේ කරව් කර කර ඉන්න