විසාකා, පාපයේ කස පහර මටය !

විසාකා, පාපයේ කස පහර මටය !

24 December 2018 07:25 am

විසාකා !
මහා දුමාරයකට හසුව
ඔබ නොපෙනී ගිය පසුව
කෑ ගසා අවදිවෙමි
රෑ පුරා සිහිනෙන් බියව
දහදිය නළල මත මතුව
කම්මුල් දැවෙයි ගිනි ගෙන.

 

රැගෙන විත් සිද්ධාර්ථය බඳුන
පිරිමදී ඈ සෙමෙන් මා ළය .
නිදිවරා කෙළවරක් නැතුව
කළු පැල්ලම්ය ඇස වට.
හැරෙමි ඉවතට හෙමි හෙමින්
උසුළනු බැරිව ශෝකය.

විසාකා !
ප්‍රේමයේ මධු බඳුන
ඔබටය.
මහා කරුණා සාගරය
ඇයටය .
විසාකා!
පාපයේ කස පහර
මටය.

- වර්ණ රසිකා ගුණවර්ධන