චූල කවි - කාංචනා අමිලානි

චූල කවි - කාංචනා අමිලානි

30 December 2018 03:32 am

අත බැඳ තැබුණු වයර් ගැලවූ පසු ය
දැන් මළ මුහුද මෙන් ශාන්ත ය
රළ නොගසයි

 

අංකිත පුවරුවක සියලු දනා ලියූ හෙයින් ය
මේ මුණගැසීම
*මිහිදල් දාපුල ය
ආ හෙයින් ලියූ කවි ය
ආපසු හැරී ආ හෙයින්
මා නොලියූ කවි ය

හිත බැඳ තැබුණු වයර් ද ගැලවූ පසු ය
දැන් ශෝකය ය
ඉමොජිගත සාංකාව ය
කිසිවකු ඉර්දියෙන් පහලව
ඩිජිටල් බණක් කියනු ඇසෙයි

ගුහාගත ය, දිය බීමට එළිමහනට ආ විට ය
කුමන කවි ශ්‍රේෂ්ඨදැයි අසනු ඇසින
චූලව පැවතීමේ අඩුව කිම?

'මේ පැන් බොන්න. විඩා නිවන්න
අත බැඳි වයර් ගලවන්න'

දැන් ඉතිං යථා සිහියට පැමිණ
චූල ව නිශ්ක්‍රීය වන්න

 

*සීගිරි කැටපත් පවුරේ ගී ලියූවෙකි.