"ඔහු" - ධනුෂ්කා නිශාදි කුලරත්න

"ඔහු" - ධනුෂ්කා නිශාදි කුලරත්න

1 January 2019 03:42 am

සාදයකි මුළු නුවරම
හරිත - රත් සැරසුමෙන් බැබලෙන
සීත සමයක දුර නොරටක
නෑසියන් එවා ඇත "ඔහුට"
නත්තලේ හමනා සුවඳක පැතුම

 

විදුලි සැරසිලි නොලැබ
දූලි දුම් පහරම ලබන
නුදුටු හිම ගැන
මේ රසකතා - පැන අසන
"ඔහු"
මොරටුවට අධිපති
සයිප්‍රස් වෘක්ෂ දේවතා තෙම

තවරනා හැටි
වැල්ලවත්තෙන් බස්නා ඉර
ජපන් මුහුණක ලා රත
ඔහු අසයි
"ඔබ දන්නවද වේගෙන්ම
ගිලෙන්නේ ඉරද සතුටද ? "

"හිම නැතත් ඒ තරමටම
ශීතලයි මේ වැහි පොද
එකම ඇඳුමම ඇන්දත්
නෝක්කඩු නොකියයි සමුදුර
සීතලට මුසුව අහසට
මිදි මිදී යන්නේ සුසුම් විතරද
අහසින් ප්‍රීතිය එවූ දෙවියන්
සෝකය මැවූ හැටි වැරදිද? "

විදුලි සැරසිලි නොලැබ
දූලි දුම් පහරම ලබන
නුදුටු හිම ගැන
මේ රසකතා - පැන අසන
"ඔහු"
මොරටුවට අධිපති
සයිප්‍රස් වෘක්ෂ දේවතා තෙම!