යකඩ වැට උඩ ලගින කුරුල්ලා

යකඩ වැට උඩ ලගින කුරුල්ලා

2 January 2019 08:45 am

නොහික්මුණු හොටක තුඩ සීරුවෙන් අතුල්ලන
හරව හරවා මුහුණ හාත්පස පිරික්සන
තටු ලැබුණු ජීවිතේ කොටු නොවන අරුම ගැන
කියාදෙන කුරුල්ලෙකි යකඩ වැට උඩ ලගින

 

හොට අගින් ගයන්නේ ගීත නොව නිදහසයි
තටු යුගෙන් සලන්නේ හමා එන මඳහසයි
ඇතැම් තැන නිහඬබව අහස ගැන උදහසයි
පැතුම් තව දුරක බව නොකියවෙන අදහසයි

තැඹිලි පැහැ දෙනෙත යට ගිලෙයි ඉටු වන සිහින
ඉටු නොවන බව දැනුණ විට සිහින වැහි වහින
එහෙව් මොහොතක කොහෙන් හොයන්නද මල් තුහින
තටු සඟල වීරියට ගෙන පිරිත් පැන් ඉහින

වැට උඩින් වැට යටින් ජීවිතය යයි ගලා
හොට පුරා සිනාසෙයි කුරුල්ලා බිම බලා
වට වලාකුළු මැදින් අහස ඇති නෙත් හෙළා
හෙට වුණත් මඳහසින් ඉඳියි පසෙකට වෙලා

තට්ටු කර හරි ම තැන නිල බලා යකඩ උඩ
කියන්නට උවමනා කතාවකි උඹේ හඬ
සද්ද නැතුව ම එහෙත් තියාගෙන තවත් ඉඩ
කුරුල්ලා නිසොල්මන සීරුවට ඉතින් වැඩ

- කසුන් සමරතුංග