මෝය හදි ගැහෙනකල් ... - තුෂාරිකා ඇන්තනි

මෝය හදි ගැහෙනකල් ... - තුෂාරිකා ඇන්තනි

9 January 2019 05:53 am

සෝ නුරා පිරිපත
අඩියෙන් අඩිය
සේදුනා යයි සිත සිත
ගංගාවකට බොහො කල්
හැල්මෙ දිව යා හැක

 

"පා සේදිම විතරමයි අරමුණ"
නවතී හඟවාන
උගහටය නොසරුප් වදනක් දෙකක්
ගඟකට තෙපලීම

සන්තානය නිවාලන
සිහිලට තුරුල දීම
පොකුණකි නිහඬවම
ගිවිසුමට නතු වීම

ඇලකට දොලකට බහියි
රැඳුම මුවකට සෝදනට විතරම ය
හුඟ වෙලාවක් තැග්ගැහුම නැත
මග බලන මුහුද සිහිවෙනවම ය

බැස රහට බොර කල තැන්
ඉතිරී නැතිවෙන්න යට කළ ගල්
දෙගොඩතලා යැවු සුසුම් වැල්
සිහිනොකර සහනයක් ගයි
ගඟකට
මෝය හදි ගැහෙනකල්..