පොහොය ගතවිය

පොහොය ගතවිය

24 January 2019 07:35 am

ගතවිය යුතුය 
පුර හද
දෙවරක් පුර
හද එනකම්
හිතවත 
නවතියි හදවත
 
රන් වඩුවා
දැක ගත 
නොහැකිව
ලත්වෙයි
නිල් මැණික් 
ජෝඩුව
 
හිතුවත් නිතරම
බඩගා කිතුලක
උස ගහකින්
රා මුට්ටිය ගන්නට
 
අද සිට 
ගොඩ වෙමි
පහලම 
කිතුලට
 
නොහිතා 
පහලින් ඇති 
මුට්ටිය 
වැ‍ටුණා මම......... 
 
දැන්
පිහිනා
යමි තුළ හදවත
 
මකරාගේ බ්ලොග් සටහන්