මම දන්නෙ නෑ ඇත්තටම පොල් ගහක් කොහොම ඉවසනවාද මේ ටික...

මම දන්නෙ නෑ ඇත්තටම පොල් ගහක් කොහොම ඉවසනවාද මේ ටික...

25 January 2019 05:24 am

නැට්ට කඩා දත් දෙතිසක දැව ටීම
ලෙල්ල ගසා අමදින්නට කොහු දීම
කුඩ්ඩ තබා උතුරන්නට කිරි දීම
කට්ට කඩා ඇවිලෙන්නට ගිණි දීම

 

මවනු පිණිස කොහුත් ,බතුත් මෝලක
දියේ ඔබයි ඇඟලුම් පොල් කළලෙක

අතුරකින් බැඳ දමා පරාගන සිහින
කෘතිම බඹරිඳු තලයි පොල් ගසක ලිඟුව
පොල් මලක් සළෙලුන්ට මත් වීම පිණිස
දනට දෙයි පිහියකට " කොයි මලෙත් පැතුම "

අකුණකින් හිස කඩා
කඳ කෙලින් කොට තබා
පොල් ගසක් ගිරවුනට
බිජු පිණිස මිය ගියා...!!

- චමින්ද ප්‍රදීප් සිල්වා ගුණරත්න