යළිදු එනු මැන පෙම් සැණකෙළිය අරන් ...

යළිදු එනු මැන පෙම් සැණකෙළිය අරන් ...

26 January 2019 10:40 am

මකා දැමු සමතෙක් වෙත්ද ලොව
ප්‍රේමයක සටහන්..
ඉඩක් ඇත්නම් යළිදු එනු මැන
පෙම් සැනකෙලිය අරන්...

 

දුලන සඳ පිණි පොදක් තැවරුන
කෙහෙ රැලක දඟ කම්
තවම ඇත මා කොපුලතට වී
සද සදා උණුසුම්..
දොවා සියයොලග තබා ගිය ඔබ
සුමුදු සිහිලැල්..
මැකී නෑ තව මිහිරියේ ඒ මල්
පාට සිතුවම්..

ගව් යොදුන් දුර ගෙවා ආ
ජීවිතේ සුවිසල්
අතැර දායන දවස ඇවිදින්
රැගෙන සුව නින්දක්
දස'ගිලි තුඩින් ලිහී විසිරුණු
මුතු හරක සැමරුම්
මල් නැගූ ඒ වසන්තේ ගැන
ගෙනෙයි යලි කවිකම්..

මකා දැමු සමතෙකු වෙත්ද ලොව
ප්‍රේමයක සටහන්
ඉඩක් ඇත්නම් යලිදුඑනු මැන
පෙම් සැනකෙලිය අරන්...!

- රෝහණ පොතුලියද්ද