ඉතිං තාත්තා නවතින්නං ....

ඉතිං තාත්තා නවතින්නං ....

31 March 2019 01:37 pm

පුත,
දැන් ඉතිං
මා අත
අත හරින්න ..

 

අලුත් කතන්දර
තවත් නෑ කියා දෙන්න..

ප්‍රොමිතියස් කතාවේ ..
ඉතිරි ටික පුරවන්න ....
ඉබ්බා දිනද්දී,
සිහින දුටු හාවා
අමතක නොකරන්න...

වැඩ ඇරී එන විට
දීප්තිමත් සුසුදු ඇස් දල්වා
මහද බැමි තර නොකරන්න ..
අක්කා වගේ
ලොකු ළමයෙකුවී..
පෙල පොතක ඇස් හංගන්න ..

තාත්තා මොකටද තවත්..

කියා දුන් කතන්දර
පෙරල පෙරලා බලන්න..
තාත්තා ගෙ හඩ ඇසෙයි.
ඒ ඇගිල්ලේ එල්ලෙන්න...

දැං ඉතිං මහන්සියි
තාත්තට
නිදන්නට ඉඩ දෙන්න ....

- රෝහණ පොතුලියද්ද